CENTRE DE CONGRESSOS TECNOCAMPUS ‐ QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ

//

Valori els següents ASPECTES de 1 a 5 on 1 és molt negatiu i 5 és molt positiu. Valori només aquells dels que hagi fet us:

Gràcies per la seva col·laboració
 

Les dades seran incloses en un fitxer de Fundació TecnoCampus, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable. que disposa la Llei  Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades estadístiques no s'utilitzen amb noms associats. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint‐se al Centre de Congressos de TecnoCampus.